Sản phẩm

Sổ Xé - Memo Pad A5 - A6 - A7

Mã: MP A5, MP A6, MP A7

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ da giấy ECO

Mã: 7697-7730-7710-7727-7734-7741-7758-7765-7772-7789

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ da cao cấp Skyline

Mã: 7666-7673-7680

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ bìa bồi Journal 5-6-8

Mã: 7628-7536-7543

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ da Premium 6&8

Mã: 7604-7611

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ da Time Visible (giấy vàng)

Mã: TVD 3 - TVD 4 - TVD 6 - TVD 8

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ da Meeting (giấy vàng)

Mã: M3-M4-M6-M8 * KM6-KM8

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ Da Highlight (khuy bấm)

Mã: KH3-KH4-KH5-KH6-KH8-KH9

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ Da Success (khuy bấm)

Mã: KS3-KS4-KS5-KS6-KS8-KS9

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ Da Victory (khuy bấm)

Mã: KV3-KV4-KV5-KV6-KV8-KV9

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ còng (Global A5)

Mã: GA5

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ Classic

Mã: C4 - C6 - KC6 - C8 - KC8 - CA4

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ Lịch (Agenda 2019)

Mã: Agenda 2019

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ Tổng hợp

Mã: T8-400 & T8-600

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ Business

Mã: B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-BA4-KB6-KB8

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ Caro

Mã: B4-200, B4-320, B4-480 * B5-200, B5-320, B5-480

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ Habook

Mã: HB160 - HB240 - HB320 - HB400 - HB600

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ Công văn Đi & Đến

Mã: CV160 - CV240

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da